อารยธรรมสุเมเรียน

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by buntitakutok

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาถึงเหตุการณ์ใน ดินแดนอารยธรรมของชาวสุเมเรียน

2.เพื่อศึกษาถึงต้นกำเนิดใน ดินแดนอารยธรรมของชาวสุเมเรียน

3.เพื่อศึกษาถึงความสำคัญและความเป็นมาใน ดินแดนอารยธรรมของชาวสุเมเรียน

คำถาม

1..ในด้านเศรษฐกิจและสังคมคือ การเกษตรกรรมมีความชำนาญทางด้านนี้อย่างไรบ้าง

2.ชาวสุเมเรียนเป็นชนชาติแรกในเมโสโปเตเมียที่รู้จักการเขียนหนังสือ ตั้งแต่เมื่อใด และใช้วิธีใดในการเขียนหนังสือ

3.วัดที่ชาวสุเมเรียนสร้างขึ้นเป็นหอวิหารใหญ่โต มีรูปร่างคล้ายพีระมิด เป็นชั้นๆ สร้างจากอิฐ เรียกว่าอะไร

4.เพราะเหตุใด นครรัฐซูเมอร์ ที่มีอำนาจปกครองจากชาวสุเมเรียน มาเกือบพันปี จึงได้ยอมยอมแพ้ชนเผ่าเซมิติก

5.ทำไมผู้ปกครองนครรัฐเมโทโปเตเมียจึงเป็นพระ

มรดกทางวัฒนธรรมของโรมัน

อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา และ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

อารยธรรมโบราณอินเดีย กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำสินธุ

อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา และ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

ทวีป แอฟริกา

ครูที่ปรึกษา คุณครู อรวรรณ กองพิลา

อารยธรรมโบราณกรีก สมัยเฮเลนิสติค

ครูที่ปรึกษา อาจารย์ คเชนทร์ และ อาจารย์อรวรรณ กองพิลา

อารยธรรมมิโนสในสมัยกรีกโบราณ

คุณครูที่ปรึกษา อ.อรวรรณ กองพิลา และ อ.คเชนทร์ กองพิลา

โคลอสเซียม

คุณครูที่ปรึกษา อ.อรวรรณ กองพิลา อ.คเชนทร์่ กองพิลา

ศิลปะโรมัน

ครูที่ปรึกษา อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา และครู อรวรรณ กองพิลา

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย กรณีศึกษา ชาวสุเมเรียน

ที่ปรึกษา อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา และ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา